Cennník výkonov nehradených na základe verejného zdravotného poistenia 

Vypracovanie lekárskeho posudku na vlastnú žiadosť pacienta a pre sociálne účely /invalidný  dôchodok,opatrovateľstvo/                                                                           10,00 eur                                        

Vypracovanie lekárskeho posudku o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu alebo inej návykovej látky/Zb.zákonov č361/2011                40,00 eur


Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť alebo potvrdenie o zdravotnom stave na žiadosť pacienta ,ak nie je vyhotovený na účely poskytnutia ZS.                            1,50 eur


Vyšetrenie pacienta na vlastnú žiadosť    /mimo ZP  /                                                    25  eur


Racionálna psychoterapia a poradenstvo /1 sedenie/50 minút/                                    25 eur